Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Bilgileri

Genel Bilgiler

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, spor bilimlerindeki gelişmeler ışığında daha dinamik ve çağdaş spor eğiticilerinin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Öğrencilere temel, gelişmiş ve üst düzeyde eğitim ve öğretim şansı vermek, araştırma faaliyetlerine yöneltmek, sonuçlarından kısa sürede ve etkin bir biçimde faydalanabilme becerisi kazandırmaktır.

Amaç

Çağdaş Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirmek - Beden Eğitimi faaliyetlerini topluma sevdirmek - Sosyal bütünleşmeyi sağlamak - İnsan ilişkilerini geliştirmek - Fair Play anlayışını kazandırmak - Mezunların eğitimine destek vermek araştırma faaliyetlerine yöneltmek, sonuçlarından kısa sürede ve etkin bir biçimde faydalanabilme becerisi kazandırmaktır.

misyon

MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuata uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağını bilen, sportif eğitim faaliyetlerini topluma sevdiren ve farkındalık yaratan, insan ilişkilerini geliştirerek sosyal paylaşımı ve desteği arttıran, toplumun bir spor ortamında nasıl davranışlarda bulunması gerekliliğiyle ilgili bilinçlendirmeyi ve sportif ahlak anlayışını kazandıran, okullardaki ve çevredeki yetenekli çocukları ve gençleri spora yönlendiren, ülke sporunun çağdaş ve ileri ülke sevilerine çıkarmak için bilimsel destek ve kaynak oluşturan ve özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlere ulaşan bireyler yetiştirmek.

vizyon

Beden eğitiminin birey ve toplum üzerindeki etkilerini izleyebilen ve değerlendirebilen aktif yaratıcı yenilikçi eleştirebilen özgür ve bilimsel düşünen insan haklarına saygılı yönetsel olarak birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren çağdaşlık kriterlerine ve globalleşen dünya koşullarına uyum sağlayan eğiticiler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisansı

Programa Kabul Koşulları

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvurmak için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda Eşit Ağırlık (EA) puan türü geçerlidir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler dil problemi olmayan derslere kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Kocaeli Üniversitesine dikey veya yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir. Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkânları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.

Dereceyi Alabilme Koşulları ve Kuralları

"Mezuniyet koşulları ile aynı."

Program Genel Profili

Öğretmen adaylarına kişilik özellikleri, yeterlilik ve program açısından bulunması gereken nitelikleri kazandırmak, İlk ve ortaöğretim düzeyinde çağdaş ve nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmek; Öğretmen adaylarını mesleki yaşantılarında karşılaşabilecekleri problemlere çözüm üretebilme yeteneği kazandırmak; Seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi duydukları alana yönelmeleri ve kendilerini yetiştirmelerini sağlamak; Genel kültür dersleri ile kültürlü ve entelektüel olmalarını sağlamayı hedeflemektedir

Ortak Anahtar Öğrenim Kazanımları

 • Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmek.
 • Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek.
 • Bağımsız çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek.
 • Birlikte çalışmaya yatkın olabilmek.
 • Öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilmek.
 • Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
 • Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek.

 • Mezunlar İçin İstihdam Olanakları

  Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Milli Eğitim bakanlığına bağlı olarak ilkokul, ortaokul ve liselerde beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapabilmektedir.

  Sonraki Eğitim Olanakları

  Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

  Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

  Sınavlar, ölçme ve değerlendirme "Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği" esas alınarak yürütülür. Sunulan dersin içeriğine göre ve ilgili öğretim elemanı tarafından bilgi formunda belirtilmek koşulu ile ara sınav, final, kısa sınav, sunum, ödev, proje, portfolyo, uygulama gibi değişik ölçme araçları bu sürece dâhil edilebilir. Bu araçların başarıya etkisi %30 ile %70 arasında değişebilir. Bir öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerde %70, pratik derslerde ise %80 devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması önkoşulu aranmaktadır. Başarı notu, yarıyıl içi çalışmaları ve final notu esas alınarak saptanır. Devam zorunluluğunu bir kez yerine getiren öğrencinin o dersten kalması durumunda tekrar devam zorunluluğu aranmaz. Fakültenin ilgili kurulu tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olan öğrenciler için mazeret sınavı uygulanır. Daha detaylı bilgi için, ders listesi sayfasından derslere tıklayınız.

  Mezuniyet Koşulları

  Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi / Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü lisans diploması alabilmek için 8 dönem içerisinde açılan dersleri almak ve başarılı olmak, Stajdan başarılı olmak, 8 dönem içerisinde açılan kamplardan birine katılmak ve başarılı olmak, 8 dönem sonunda 160 kredi ve 240 AKTS kredisi almak.

  Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors